Pentecost V, July 9, 2017 - Intern Kyle Symanski
sermon listing